.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

31, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

తారక చెప్పదు ఏనాడు  జాబిలి వెన్నెల వీడ్కోలు తారక చెప్పదు ఏనాడు 
జాబిలి వెన్నెల వీడ్కోలు 
చిత్రం - ప్రేమ మూర్తులు (1982)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన -
గానం - S.P. బాలు, P. సుశీల

29, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

నీ పదముల ప్రభవించిన గంగా యమునానీ పదముల ప్రభవించిన గంగా యమునా 
 మా పాలిట ప్రసరించిన ప్రేమా కరుణా

 

రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ
శ్రీ సచ్చితానంద సమర్ధ సద్గురు
సాయినాథ మహరాజ్ కీ జై

నీ పదముల ప్రభవించిన గంగా యమునా
మా పాలిట ప్రసరించిన ప్రేమా కరుణా
ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన నీవేగా
ఏ జీవమైన భావమైన నీవేగా

నీవు లేని చోటు లేదు సాయీ
ఈ జగమే నీ ద్వారకామాయీ

మనుజులలో దైవము నీవు
కోసల రాముడివై కనిపించావూ
గురి తప్పని భక్తిని పెంచావు
మారుతిగా అగుపించావూ
భక్త సులభుడవై కరుణించావూ
భోళా శంకరుడిగ దర్శనమిచ్చావు

ముక్కోటి దైవాలు ఒక్కటైన నీవు
ఏకమనేకమ్ముగ విస్తరించినావు
నీవు లేని చోటు లేదు సాయీ
ఈ జగమే నీ ద్వారకామాయీ

ఆరడుగుల దేహము కావు
భక్తుల అనుభూతికి ఆకృతి నీవూ
తరతమముల భేదము చెరిపావు
మతమన్నది లేదన్నావూ
అన్ని జీవులలో కొలువైనావూ
అత్మా పరమాత్మలు ఒకటేనన్నావూ

అణురేణు బ్రహ్మాండ విశ్వమూర్తి నీవూ
సృష్టి విలాసమునకే సూత్రధారి నీవు
నీవు లేని చోటు లేదు సాయీ
ఈ జగమే నీ ద్వారకామాయీ


చిత్రం - శిరిడిసాయి (2012)
సంగీతం - M.M ..కీరవాణి
గీతరచన - రామజోగయ్య శాస్త్రి 
గానం - M.M .కీరవాణి

27, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

మాటే మంత్రము మనసే బంధముమాటే మంత్రము మనసే బంధముసినిమా - సీతాకోక చిలక(1981)
సంగీతం - ఇళయరాజా
లిరిక్స్ - వేటూరి
గానం - S.P .బాలు, S.P. శైలజ


25, అక్టోబర్ 2020, ఆదివారం

నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గేనమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే 
నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపేనమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే
నమస్తే జగద్వంద్యపాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే 

నమస్తే జగచ్చింత్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిజ్ఞానరూపే
నమస్తే నమస్తే సదానందరూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

అనాథస్య దీనస్య తృష్ణాతురస్య భయార్తస్య భీతస్య బద్ధస్య జంతోః 
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారకర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

అరణ్యే రణే దారుణే శత్రుమధ్యే జలే సంకటే రాజగ్రేహే ప్రవాతే
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తార హేతుర్నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

అపారే మహదుస్తరేత్యంతఘోరే విపత్సాగరే మజ్జతాం దేహభాజామ్
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారనౌకా నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే 

నమశ్చండికే చండదోర్దండలీలాసముత్ఖండితా ఖండలాశేషశత్రోః 
త్వమేకా గతిర్విఘ్నసందోహహర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే 

త్వమేకా సదారాధితా సత్యవాదిన్యనేకాఖిలా క్రోధనా క్రోధనిష్ఠా 
ఇడా పింగళా త్వం సుషుమ్నా చ నాడీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే 

నమో దేవి దుర్గే శివే భీమనాదే సదాసర్వసిద్ధిప్రదాతృస్వరూపే 
విభూతిః సతాం కాలరాత్రిస్వరూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే 

శరణమసి సురాణాం సిద్ధవిద్యాధరాణాం
మునిదనుజవరాణాం వ్యాధిభిః పీడితానామ్ 
నృపతిగృహగతానాం దస్యుభిస్త్రాసితానాం
త్వమసి శరణమేకా దేవి దుర్గే ప్రసీద
 

24, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే


   
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని
రమ్యకపర్దిని శైలసుతే


    అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందనుతే
    గిరి వరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
    భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    సురవరహర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే
    త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే
    దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే
    శిఖరిశిరోమణి తుంగ హిమాలయశృంగనిజాలయ మధ్యగతే
    మధుమధురే మధుకైతభగంజిని కైతభభంజిని రాసరతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే
    రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే
    నిజ భుజదండ నిపాటితఖండ విపాటితముండ భటాధిపతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి రణ దుర్మదశత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే
    చతురవిచార ధురీణమహాశివదూతకృత ప్రమతాధిపతే
    దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి శరణాగత వైరివధూవర వీరవరాభయ దాయికరే
    త్రిభువన మస్తకశూలవిరోధి శిరోధికృతామల శూలకరే
    దుమి దుమి తామర దుందుభినాదమహోముఖరీకృత తిగ్మకరే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి నిజ హుంకృతి మాత్రనిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
    సమరవిశోషితశోణితబీజసముద్భవశోణితబీజలతే
    శివ శివ శుంభ నిశుంభమహాహవతర్పిత భూతపిశాచరతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    ధనురనుసంగరరక్షణసంగపరిస్ఫురదంగనటత్కటకే
    కనకపిశంగ పృషత్కనిషంగ రసద్భటశృంగ హటావటుకే
    కృత చతురంగబలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్వటుకే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    సురలలనాత తథేయి తధేయి తథాభినయోత్తమనృత్యరతే
    హాసవిలాసహులాసమయి ప్రణతార్తజనేమితప్రేమభరే
    ధిమికిటధిక్కటధిక్కటధిమిధ్వనిఘోరమృదంగనినాదలతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    జయ జయ జప్య జయేజ్ఞయశబ్దపరస్తుతితత్పర విశ్వనుతే
    ఝణఝణఝింఝిమిఝింకృతనూపురశింజితమోహితభూతపతే
    నటితనటార్ధనటీనటనాయకనాటితనాట్య సుగానరతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి సుమనసుమనసుమనసుమనసుమనోహర కాంతియుతే
    శ్రితరజనీరజనీరజనీరజనీరజనీకర వక్త్రవృతే
    సునయనవిభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరాధిపతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    మహితమహాహవమల్లమతల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే
    విరచిత వల్లికపల్లికమల్లికఝిల్లికభిల్లికవర్గవృతే
    సృతకృతఫుల్లసముల్లసితారుణతల్లజపల్లవసల్లలితే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అవిరళగండగళన్మదమేదురమత్తమతంగజరాజగతే
    త్రిభువనభూషణభూతకళానిధిరూపపయోనిధిరాజసుతే
    అయి సుదతీజనలాలసమానసమోహనమన్మధరాజమతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    కమలదళామలకోమలకాంతిబలాకలితాతులఫాలతలే
    సకలవిలాసకళానిలయక్రమకేళికలత్కలహంసకులే
    అలికులసంకులకువలయమండలమౌళిమిలద్వకులాలికులే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    కలమురళీరవవీజితకూజితలజ్జితకోకిలమంజుమతే
    మిలితమిలిందమనోహరగుంజితరాజితశైలనికుంజగతే
    నిజగణభూతమహాశబరీగణరంగణసంభృతకేళితతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    కటితటపీతదుకూలవిచిత్రమయూఖతిరస్కృతచంద్రరుచే
    ప్రణతసురాసురమౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖసాంద్రరుచే
    జితకనకాచలమౌళిపదోఝితదుర్ధరనిర్ఝరతున్డకుచే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    విజితసహస్రకరైకసహస్రకరైకసహస్రకరైకనుతే
    కృతసురతారకసంగరతారకసంగరతారకసూనునుతే
    సురథసమానసమాధిసమానసమాధిసమానసుజాతరతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం న శివే
    అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయస్స కథం న భవేత్
    తవ పదమేవ పరం పదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    కనకలసత్కలశీకజలైరనుషి..తి తెఢ్గణరంగభువం
    భజతి స కిం ను శచీకుచకుంభతటీపరిరంభసుఖానుభవం
    తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామర వాణి నివాశి శివే
    జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే

    తవ విమలేందు కలం వదనేందు మలం సకలం ననుకూలయతే
    కిము పురుహూత పురీందు ముఖీ సుముఖీ భిరసౌ విముఖీ క్రియతే
    మమ తు మతం శివ నామ ధనే భవతీ కృపయా కుముత క్రియతే
    జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే

    అయి మయి దీనదయాళు తయాకృప యైవ త్వయాభవితవ్యముమే
    అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథాను మితాసిరతే
    యదుచిత మత్ర భవ త్యురరీ కురుతా దురుతాప మపా కురుతే
    జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే


23, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

ఉద్యద్భాను సహస్రకోటి సదృశాం కేయూర హారోజ్జ్వలాఉద్యద్భాను సహస్రకోటి సదృశాం కేయూర హారోజ్జ్వలా

    


ఉద్యద్భాను సహస్రకోటి సదృశాం కేయూర హారోజ్జ్వలాం 
బింబోష్టీం స్మిత దంత పంక్తి రుచిరాం పీతాంబరాలంకృతామ్ 
విష్ణు బ్రహ్మ సురేంద్ర సేవిత పదాం తత్త్వ స్వరూపాం శివాం 
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ 

 ముక్తాహార లసత్కిరీట రుచిరాం పూర్ణేందు వక్త్ర ప్రభాం 
శింజన్నూపుర కింకిణీ మణిధరాం పుష్పప్రభా భాసురామ్ 
సర్వాభీష్ట ఫలప్రదాం గిరిసుతాం వాణీ రమా సేవితాం 
మీనాక్షీం ప్రణతోస్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ 

 శ్రీ విద్యాం శివ వామభాగ నిలయాం హ్రీంకార మంత్రోజ్జ్వలాం 
శ్రీ చక్రాంచిత బిందు మధ్య వసతిం శ్రీమత్సభానాయికామ్ 
శ్రీమత్ షణ్ముఖ విఘ్నరాజ జననీం శ్రీ మ జ్జగన్మోహినీం 
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ 

 శ్రీమత్సుందర నాయికాం భయహరాం జ్ఞానప్రదాం నిర్మలాం
శ్యామభాం కమలాసనార్చితపదాం నారాయణ స్యానుజామ్ 
 వీణా వేణు మృదంగ వాద్య రసికాం నానావిధాడంబికాం 
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ 

 నానాయోగి మునీంద్ర హృద్య వసతిం నానార్థ సిద్దిప్రదాం 
నానాపుష్ప విరాజితాంఘ్రి యుగళాం నారాయణే నార్చితామ్ 
నాదబ్రహ్మ మయీం పరాత్పరతరాం నానార్థ తత్త్వాత్మికాం 
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్
22, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం


ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం 
బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశొభినాసమ్


ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం

బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశొభినాసమ్

ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం

మన్దస్మితం మృగమదొజ్జ్వలఫాలదేశమ్

 

ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం

రక్తాఙ్గుళీయలసదఙ్గుళిపల్లవాఢ్యామ్

మాణిక్యహేమవలయాఙ్గదశొభమానాం

పుణ్డ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్

 

ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిన్దం

భక్తేష్టదాననిరతం భవసిన్ధుపొతమ్

పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం

పద్మాఙ్కుశధ్వజసుదర్శనలాఞ్ఛనాఢ్యమ్

 

ప్రాతఃస్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం

త్రయ్యన్తవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్

విశ్వస్య సృష్టివిలయస్థితిహేతుభూతాం

విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మనసాతిదూరామ్

 

ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ

కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి

శ్రీశామ్భవీతి జగతాం జననీ పరేతి

వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి

 

యః శ్లొకపఞ్చకమిదం లలితామ్బికాయాః

సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే

తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా

విద్యాం శ్రియం విమలసౌఖ్యమనన్తకీర్తిమ్ 

19, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

ఇంద్రకీలాద్రి పైన దుర్గమ్మా మా కనకదుర్గమ్మా
ఇంద్రకీలాద్రి పైన దుర్గమ్మా మా కనకదుర్గమ్మా 
 వెలసినావు మాయమ్మ


ఇంద్రకీలాద్రి పైన దుర్గమ్మా మా కనకదుర్గమ్మా 
వెలసినావు మాయమ్మ 
పసుపు కుంకుమ పూజలు నీకు 
పాలకడలితో సేవలు నీకు 

ఇంద్రకీలాద్రి పైన దుర్గమ్మా మా కనకదుర్గమ్మా 
వెలసినావు మాయమ్మ 

ఆ కొండా కోనలందు కొండ దేవతా 
ఆ కోటి ఉదయభాను వెలుగు నీవమ్మా 
ఆ కోటి ఉదయభాను వెలుగు నీవమ్మా 

కోటొక్క భక్తులను బ్రోచినావమ్మా 
కో అంటూ పిలువగానే పలికినావమ్మా 
కో అంటూ పిలువగానే పలికినావమ్మా 

నీ దివ్యనామం సంకీర్తనముగా 
జపియిస్తు ఉన్నాము మా కనకదుర్గమ్మా 
నీ దివ్యనామం సంకీర్తనముగా 
జపియిస్తు ఉన్నాము మా కనకదుర్గమ్మా 

ఇంద్రకీలాద్రి పైన దుర్గమ్మా మా కనకదుర్గమ్మా 
వెలసినావు మాయమ్మ 18, అక్టోబర్ 2020, ఆదివారం

Jaago Bhairavi - Navaratri Songs
Jaago Bhairavi - Triveni (Navratri songs)
Jaago Bhairavi, aaj antahkarana mein 
Hiya mein sada raaj, jeevan maran mein 
 Karunamayi maat chhodo nahi haath 
Rehe tu sada saath, nishi jaagaran mein 

 Bhava jaladhi ati ghor, maaya pavan jhor 
Tu hi taruni ek, bhava santaran mein. 
Hai naav manjhadhaar, ab to karo paar, 
Hum tum kushal kaun, patit pavan hai 

 Mein deen agyaat, teri kusantaan, 
Tujh ko janani jaan, aaya sharan mein, 
Na bhakti na gyaan, kaise karu dhyaan, 
Dena mujh ko sthaan, kripaya charan mein

17, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

బయలెల్లి వస్తుందిరయ్యో దుర్గమ్మ బంగారు పల్లకిలోబయలెల్లి వస్తుందిరయ్యో దుర్గమ్మ  
బంగారు పల్లకిలో

 

బయలెల్లి వస్తుందిరయ్యో దుర్గమ్మ 
బంగారు పల్లకిలో 
దివ్యంగ వెలుగుతుందిరయ్యో మాయమ్మ 
దీపాల కాంతుల్లో 

ఏటేట జాతరలంట .. ఓహో 
ఎటుచూడు భక్తుల సంత .. ఆహా 
డోలు దరువుల్లతోటి .. ఓహో 
మాతల్లి ఊరేగింపంట .. ఆహా 

ఏకాడ లేని జాతరంటే జాతరంట 
జగన్మాత కనకదుర్గకూ 

బయలెల్లి వస్తుందిరయ్యో దుర్గమ్మ 
బంగారు పల్లకిలో 
దివ్యంగ వెలుగుతుందిరయ్యో మాయమ్మ 
దీపాల కాంతుల్లో 

పగడాల మాతల్లికంట .. ఓహో 
పసుపు కుంకుమలంట . ఆహా 
పచ్చాని గాజులంట .. ఓహో 
పట్టుపీతాంబరాలంట .. ఆహా 

రాజ్యాలు కలిగించే బంగారు తల్లిని 
భక్తకోటి కొలవబట్టెరో 

బయలెల్లి వస్తుందిరయ్యో దుర్గమ్మ 
బంగారు పల్లకిలో 
దివ్యంగ వెలుగుతుందిరయ్యో మాయమ్మ 
దీపాల కాంతుల్లో 

తప్పులుంటే మన్నించమంటూ .. ఓహో 
తడిబట్ట స్నానాలు చేసి .. ఆహా 
చుక్కాని మాతల్లికేమో .. ఓహో 
ఒక్కాపొద్దులు పట్టినారు .. ఆహా 

లెక్కలేని భక్తులచ్చి దిక్కూ నీవేనని 
మొక్కుతున్న తీరు చూడరో 

బయలెల్లి వస్తుందిరయ్యో దుర్గమ్మ 
బంగారు పల్లకిలో 
దివ్యంగ వెలుగుతుందిరయ్యో మాయమ్మ 
దీపాల కాంతుల్లో 

సాయంకాలం సంధ్యవేళా .. ఓహో 
ఊరంత దీపాల ఓల .. ఆహా 
బెజవాడలో దండి మేళా .. ఓహో 
కోటొక్క భక్తుల గోలా .. ఆహా 

కనకదుర్గ మాతల్లి బయలెల్లి వస్తుంటే 
కన్నుల పండుగయ్యో 

బయలెల్లి వస్తుందిరయ్యో దుర్గమ్మ 
బంగారు పల్లకిలో 
దివ్యంగ వెలుగుతుందిరయ్యో మాయమ్మ 
దీపాల కాంతుల్లో 
15, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

13, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

నీవుంటే వేరే కనులెందుకునీవుంటే వేరే కనులెందుకు
నీకంటే వేరే బ్రతుకెందుకు


చిత్రం -స్నేహం (1977)
సంగీతం - K.V. మహదేవన్ 
గీతరచన - సినారె 
గానం - S.P. బాలు

11, అక్టోబర్ 2020, ఆదివారం

సంగీతానివో చెలి సాహిత్యానివోసంగీతానివో చెలి సాహిత్యానివో చిత్రం -  న్యాయం మీరే చెప్పాలి (1985)
 సంగీతం - చక్రవర్తి 
గీతరచన - వేటూరి 
గానం - S.P. బాలు

9, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

7, అక్టోబర్ 2020, బుధవారం

3, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

చందమామ నేనేలే .. నా అందమైన తారా నీవేచందమామ నేనేలే .. నా అందమైన తారా నీవే
Video By :
N.RajyaLakshmiచిత్రం - రెండు తోకల పిట్ట (1987)
సంగీతం - ఇళయరాజా
గీతరచన - రాజశ్రీ
గానం - S.P. బాలు

1, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

సిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు కావేసిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు కావే

<>


చిత్రంపంతులమ్మ (1977)
సంగీతం - రాజన్-నాగేంద్ర
గీతరచ  - వేటూరి
గానం -  S.P.బాలు


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

స్వాగతం


చిన్నప్పడు అమ్మ మనకోసం పాడే పాటల నుంచి..
ఇప్పటి మన పిల్లల కోసం మనం పాడే పాట వరకూ..
ఎన్నో పాటలు..ప్రతీ పాటకో నేపథ్యం..ప్రతీ పాటకో అనుభవం..
కొన్ని పలకరించి వెళ్ళి పోతాయి..
కొన్ని పులకరింపజేస్తాయి..
కొన్ని నిద్ర పుచ్చుతాయి..
కొన్ని మేలుకొలుపు పాడుతాయి..
మరి కొన్ని స్పందింపజేస్తాయి..
కొన్ని నవ్విస్తాయి..మరి కొన్ని ఏడుపు తెప్పిస్తాయి..
కొన్ని కోపం కూడ తెప్పిస్తాయి..కొన్ని ప్రశాంతతనిస్తాయి..
కొన్ని ఉల్లాసాన్నిస్తాయి..కొన్ని గతాన్ని తవ్వుతాయి..
కొన్ని భవిష్యత్తును కళ్ళ ముందుంచుతాయి..


రచయిత ఎవరైనా గాయనీ గాయకులెవరైనా నాకు మనసుకు నచ్చిన పాటలను నేను ఈ బ్లాగులో భద్రపరచుకోవాలి అనుకున్నాను.

ఇందులో పాటలన్నీ నాకు ఇష్టమైన పాటలు..

ఇంకా మా చెల్లి రమ్య సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాటలు,నేను చేసిన పాటలు నా ఈ సంగీత ప్రపంచంలో కనిపించి,వినిపించి అలరిస్తాయి.

♪♥♫ గుప్పెడు గుండెను తడితే దాని చప్పుడు పేరు సంగీతం ♪♥♫
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంగీతం...మనసుకు హాయి కలిగినా,
బాధ
అనిపించినా పాటలు నాకు మంచి తోడు.


♪♥♫ రాజి ♪♥♫

రాగాలపల్లకి

.