.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

24, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే


   
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని
రమ్యకపర్దిని శైలసుతే


    అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందనుతే
    గిరి వరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే
    భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    సురవరహర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే
    త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే
    దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే
    శిఖరిశిరోమణి తుంగ హిమాలయశృంగనిజాలయ మధ్యగతే
    మధుమధురే మధుకైతభగంజిని కైతభభంజిని రాసరతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే
    రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే
    నిజ భుజదండ నిపాటితఖండ విపాటితముండ భటాధిపతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి రణ దుర్మదశత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే
    చతురవిచార ధురీణమహాశివదూతకృత ప్రమతాధిపతే
    దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మతి దానవదూత కృతాంతమతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి శరణాగత వైరివధూవర వీరవరాభయ దాయికరే
    త్రిభువన మస్తకశూలవిరోధి శిరోధికృతామల శూలకరే
    దుమి దుమి తామర దుందుభినాదమహోముఖరీకృత తిగ్మకరే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి నిజ హుంకృతి మాత్రనిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే
    సమరవిశోషితశోణితబీజసముద్భవశోణితబీజలతే
    శివ శివ శుంభ నిశుంభమహాహవతర్పిత భూతపిశాచరతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    ధనురనుసంగరరక్షణసంగపరిస్ఫురదంగనటత్కటకే
    కనకపిశంగ పృషత్కనిషంగ రసద్భటశృంగ హటావటుకే
    కృత చతురంగబలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్వటుకే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    సురలలనాత తథేయి తధేయి తథాభినయోత్తమనృత్యరతే
    హాసవిలాసహులాసమయి ప్రణతార్తజనేమితప్రేమభరే
    ధిమికిటధిక్కటధిక్కటధిమిధ్వనిఘోరమృదంగనినాదలతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    జయ జయ జప్య జయేజ్ఞయశబ్దపరస్తుతితత్పర విశ్వనుతే
    ఝణఝణఝింఝిమిఝింకృతనూపురశింజితమోహితభూతపతే
    నటితనటార్ధనటీనటనాయకనాటితనాట్య సుగానరతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అయి సుమనసుమనసుమనసుమనసుమనోహర కాంతియుతే
    శ్రితరజనీరజనీరజనీరజనీరజనీకర వక్త్రవృతే
    సునయనవిభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరభ్రమరాధిపతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    మహితమహాహవమల్లమతల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే
    విరచిత వల్లికపల్లికమల్లికఝిల్లికభిల్లికవర్గవృతే
    సృతకృతఫుల్లసముల్లసితారుణతల్లజపల్లవసల్లలితే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    అవిరళగండగళన్మదమేదురమత్తమతంగజరాజగతే
    త్రిభువనభూషణభూతకళానిధిరూపపయోనిధిరాజసుతే
    అయి సుదతీజనలాలసమానసమోహనమన్మధరాజమతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    కమలదళామలకోమలకాంతిబలాకలితాతులఫాలతలే
    సకలవిలాసకళానిలయక్రమకేళికలత్కలహంసకులే
    అలికులసంకులకువలయమండలమౌళిమిలద్వకులాలికులే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    కలమురళీరవవీజితకూజితలజ్జితకోకిలమంజుమతే
    మిలితమిలిందమనోహరగుంజితరాజితశైలనికుంజగతే
    నిజగణభూతమహాశబరీగణరంగణసంభృతకేళితతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    కటితటపీతదుకూలవిచిత్రమయూఖతిరస్కృతచంద్రరుచే
    ప్రణతసురాసురమౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖసాంద్రరుచే
    జితకనకాచలమౌళిపదోఝితదుర్ధరనిర్ఝరతున్డకుచే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    విజితసహస్రకరైకసహస్రకరైకసహస్రకరైకనుతే
    కృతసురతారకసంగరతారకసంగరతారకసూనునుతే
    సురథసమానసమాధిసమానసమాధిసమానసుజాతరతే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోనుదినం న శివే
    అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయస్స కథం న భవేత్
    తవ పదమేవ పరం పదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
    జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే

    కనకలసత్కలశీకజలైరనుషి..తి తెఢ్గణరంగభువం
    భజతి స కిం ను శచీకుచకుంభతటీపరిరంభసుఖానుభవం
    తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామర వాణి నివాశి శివే
    జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే

    తవ విమలేందు కలం వదనేందు మలం సకలం ననుకూలయతే
    కిము పురుహూత పురీందు ముఖీ సుముఖీ భిరసౌ విముఖీ క్రియతే
    మమ తు మతం శివ నామ ధనే భవతీ కృపయా కుముత క్రియతే
    జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే

    అయి మయి దీనదయాళు తయాకృప యైవ త్వయాభవితవ్యముమే
    అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథాను మితాసిరతే
    యదుచిత మత్ర భవ త్యురరీ కురుతా దురుతాప మపా కురుతే
    జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

స్వాగతం


చిన్నప్పడు అమ్మ మనకోసం పాడే పాటల నుంచి..
ఇప్పటి మన పిల్లల కోసం మనం పాడే పాట వరకూ..
ఎన్నో పాటలు..ప్రతీ పాటకో నేపథ్యం..ప్రతీ పాటకో అనుభవం..
కొన్ని పలకరించి వెళ్ళి పోతాయి..
కొన్ని పులకరింపజేస్తాయి..
కొన్ని నిద్ర పుచ్చుతాయి..
కొన్ని మేలుకొలుపు పాడుతాయి..
మరి కొన్ని స్పందింపజేస్తాయి..
కొన్ని నవ్విస్తాయి..మరి కొన్ని ఏడుపు తెప్పిస్తాయి..
కొన్ని కోపం కూడ తెప్పిస్తాయి..కొన్ని ప్రశాంతతనిస్తాయి..
కొన్ని ఉల్లాసాన్నిస్తాయి..కొన్ని గతాన్ని తవ్వుతాయి..
కొన్ని భవిష్యత్తును కళ్ళ ముందుంచుతాయి..


రచయిత ఎవరైనా గాయనీ గాయకులెవరైనా నాకు మనసుకు నచ్చిన పాటలను నేను ఈ బ్లాగులో భద్రపరచుకోవాలి అనుకున్నాను.

ఇందులో పాటలన్నీ నాకు ఇష్టమైన పాటలు..

ఇంకా మా చెల్లి రమ్య సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాటలు,నేను చేసిన పాటలు నా ఈ సంగీత ప్రపంచంలో కనిపించి,వినిపించి అలరిస్తాయి.

♪♥♫ గుప్పెడు గుండెను తడితే దాని చప్పుడు పేరు సంగీతం ♪♥♫
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంగీతం...మనసుకు హాయి కలిగినా,
బాధ
అనిపించినా పాటలు నాకు మంచి తోడు.


♪♥♫ రాజి ♪♥♫

రాగాలపల్లకి

.